Wersja Kontrastowa

Basen

Basen

 

 

REGULAMIN

KRYTEJ PŁYWALNI W LIPNIE

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

 

 

 1. Kryta Pływalnia w Lipnie jest obiektem ogólnodostępnym, usytuowanym w Lipnie przy ul. 11-go Listopada 13 A.

 2. Pływalnia czynna jest: poniedziałek, środa, piątek  13.00-21.00, wtorek i czwartek 8.00-21.00, sobota 13.00-20.00.

 3. Z Pływalni korzystać mogą:

 1. indywidualni użytkownicy,

 2. grupy zorganizowane, z zastrzeżeniem, że liczba korzystających w danym czasie z Pływalni nie może przekroczyć 55 osób.

 1. Przez klienta indywidualnego rozumie się klienta, który pobrał czytnik kodujący (chip) w celu skorzystania z usług Pływalni.

 2. Pobyt grup zorganizowanych na terenie Pływalni określa odrębny regulamin.

 3. Na basen sportowy mają wstęp tylko osoby umiejące pływać.

 4. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać tylko z basenu rekreacyjnego.

 5. Z Pływalni korzystać nie mogą osoby:

 1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,

 2. z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi,

 3. chore na nieżyt górnych dróg oddechowych,

 4. z przeciwwskazaniami lekarskimi.

 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).

 2. Obowiązkiem osób korzystających z Pływalni jest:

 1. pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

 2. pobranie w kasie paska aktywnego stanowiącego klucz do szafki,

 3. przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży w szafce,

 4. umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody, także po skorzystaniu z WC,

 5. używanie czystego stroju kąpielowego, czepka oraz obuwia kąpielowego,

 6. przejście do basenów przez brodzik z dezynfekowaną wodą,

 7. podporządkowanie się poleceniom ratowników i instruktorów,

 8. zachowanie czystości i porządku w hali, w basenach, w pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach Pływalni.

       11. Z kąpieli nie mogą korzystać osoby z wysoką temperaturą ciała i po obfitym posiłku.

      12. Przebywającym na Pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, a w szczególności:

 1. biegać po hali basenowej,

 2. skakać do basenu,

 3. wnosić i używać opakowań szklanych,

 4. wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,

 5. hałasować.

 1. Czas przebywania w hali basenowej osób indywidualnych jest dowolny, a należność regulowana przy przejściu kontrolnym w kasie.

 2. Na terenie Pływalni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, spożywania posiłków, palenia tytoniu, żucia gumy oraz wprowadzania zwierząt.

 3. Za bezpieczeństwo osób przebywających w basenie podczas kąpieli odpowiedzialność ponoszą ratownicy.

 4. Po usłyszeniu sygnału ALARM (seria krótkich gwizdków) wszyscy natychmiast wychodzą z wody na brzeg.

 5. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z basenu w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponoszą prowadzący zajęcia i opiekunowie grupy.

 6. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 7. Zgubienie lub uszkodzenie paska z kluczem do szafki powoduje obciążenie karą pieniężną w wysokości 55 zł.

 8. Zarządzający Pływalnią nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w pomieszczeniach Pływalni.

 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni.

 10. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w biurze administracji Pływalni.

Regulamin

Korzystania z Pływalni przez grupy zorganizowane

 

 

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół co najmniej 15 osób kapiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby (na podstawie Ustawy z dnia 6 maja 1997 r. ? Dz. U. Nr 57 poz. 358).

 2. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników (zajęcia pozalekcyjne). Wyjątek stanowią grupy szkolne, w których na jednego opiekuna może przypadać 26 dzieci.

 3. Kąpiel może się odbywać w miejscu ściśle określonym przez ratownika.

 4. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.

 5. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są opiekunowie grupy.

 6. Grupy oczekujące na swoją kolej wejścia do wody powinny znajdować się poza nieckami basenowymi.

 7. Grupy powinny przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod kierunkiem opiekunów. Grupa bez opiekuna nie będzie dopuszczana do kąpieli.

 8. Przemieszczenie grupy na terenie hali basenowej odbywać się powinno w zgodzie ze wskazówkami dyżurującego ratownika.

 9. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody ratownika i opiekuna.

 10.  Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka w szeregu na brzegu w celu sprawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez opiekuna.

 11. Osoby spóźnione na zbiórkę nie będą wpuszczone do wody.

 12. Samodzielne wyjście z wody należy zgłosić opiekunowi.

 13. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu, z którego widziałby wszystkich kąpiących się i sam był przez nich widziany.

 14. Zalecane jest odróżnienie grup poprzez np. kolor czepka inny dla każdej grupy.

 15. Zajęcia grup umiejących i nie umiejących pływać powinny odbywać się osobno.

 16. W czasie kąpieli musi być utrzymana dyscyplina w grupie.

 17. Ratownika należy powiadomić w przypadku:

 18. złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotu głowy i innych dolegliwości,

 19. zauważenie objawów tonięcia lub niewłaściwego zachowania.

 

 

.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Regulamin Krytej Pływalni w Lipnie

Pobierz

Regulamin korzystania z Pływalni przez grupy zorganizowane

Pobierz